Ampliació de les titulacions “La Dipu Et Beca” a Xàtiva

  • El termini de presentació és fins hui, 26 de juny, únicament de manera telemàtica a través de Tràmits de la Seu Electrònica de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Xàtiva amplia el termini per poder cobrir places de “La Dipu Et Beca” ampliant les titulacions adscrites a les mateixes.

Les places es podran cobrir amb persones que estiguen estudiant les següents titulacions:

T. Atenció a Persones en Situació de Dependència

T. Cures Auxiliars d’Infermeria.

T.S. Integració Social

T.S. Animació d’Activitats Físiques i Esportives

T.S. Animació Sociocultural i Turística

-Qualsevol FP o Grau i que es tinga el títol de socorrista.

G. De Mestre/a en Educació Infantil

G. Mestre/a Educació Especial

Les bases estaran disponibles a la pàgina web municipal www.xativa.es i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva http://xativa.sedelectronica.es La inscripció podrà fer-se únicament de manera telemàtica i la documentació a aportar s’haurà d’adjuntar a través de la seu electrònica: fotocòpia del DNI, còpia informativa de l’expedient acadèmic amb la mitjana ponderada, fotocòpia dels documents que acrediten els mèrits, i declaracions responsables. També s’haurà d’aportar en alguns dels casos la fotocòpia de la Declaració de la Renda de l’exercici 2017 i el certificat de discapacitat, si pertoca.

D’altra banda, els sol·licitants hauran de realitzar una autobaremació dels mèrits, que posteriorment comprovarà el tribunal. Les puntuacions seran de 2 punts per als empadronats a Xàtiva, fins a 1,5 punts per l’expedient acadèmic, fins a 1 punt pels coneixements del valencià, fins a 0,5 punts per formació complementària, fins a 3 punts per la situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant, 1,5 punts per no haver sigut abans destinatari en el mateix programa de beques i fins a 0,5% per altres mèrits. En cas d’empat, es valorarà preferentment els casos en que el sol·licitant acredite la seua situació de discapacitat i no haver gaudit prèviament d’una beca a l’estudi durant l’últim curs acadèmic.

 

ENLLAÇ DIRECTE INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA CONVOCATÒRIA “LA DIPU ET BECA”