Canals celebra el I Concurs d’Art Urbà i Grafitis

L’Ajuntament de Canals, a través de la Regidoria de Joventut, convoca el primer Concurs de Grafitis, amb l’objectiu de promocionar i difondre l’obra de joves creadors de grafitis, a més de canalitzar la seua creativitat.

Els grafitis es realitzaran en el mur perimetral del camp de futbol el Llimoner, una manera original de decorar espais o murs deteriorats, al mateix temps que donen suport a la creativitat dels joves en cedir-los espais públics perquè tinguen un lloc on expressar-se.

El concurs es regirà per les següents bases:

1ª.- Podran participar tots els joves entre 16 i 35 anys, residents a Espanya, sent un mínim de 8 persones i un màxim de 12. La inscripció serà gratuïta i per rigorós ordre de recepció.

2ª.- Per a inscriure’s seran necessaris les següents dades: nom, cognoms, telèfon de contacte, cuideu/província, nº del DNI, any de naixement, correu electrònic i un esbós amb el treball que vagen a realitzar, hauran de ser originals i a color. L’obra es presentarà en suport paper o cartolina en grandària A4.

Abans d’iniciar-se el concurs serà necessària la presentació del DNI o un altre document acreditatiu.

3ª. Les obres podran ser individuals o per grups, sent màxim de 3 participants per grup.

4ª.- Tots els participants es comprometen a concursar una vegada inscrits prèviament, exceptuant circumstàncies justificades.

5ª.- El concurs serà el dissabte 4 de maig, a partir de les 17:00, fins a les 20:00 hores. Les obres es realitzaran en el mur del camp de futbol del Llimoner-Canals.

6ª.- El tema sobre el qual versaran els treballs serà la conscienciació del tracte de mascotes. Els treballs seran originals i inèdits. No s’admetran treballs que tinguen continguts polítics, irreverents, obscens, xenòfobs o qualsevol un altre que atempte contra la dignitat de les persones.

Així mateix els treballs hauran de referir-se únicament a dibuixos o imatges, no acceptant-se textos ni signatures.

7ª.- Els materials els posaran els propis participants. La superfície que disposaran per a fer els seus treballs serà un espai en blanc de 2 x 2,20 metres.

8ª.- La tècnica serà lliure, podent utilitzar qualsevol material necessari per al bon desenvolupament de l’obra.

9ª.- Per a realitzar les inscripcions serà necessari emplenar un escrit o instància sol·licitant la participació en l’I CONCURS D’ART URBÀ I GRAFITIS 2013 de l’Ajuntament de Canals, amb totes les dades personals sol·licitats en el punt 2 de les presents bases (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, email, DNI i data de naixement).

Lliurament d’inscripcions a través de les següents opcions:

-En l’Ajuntament de Canals (Plaça de la vila, 9) Regidoria de Joventut.

-Per correu electrònic a la següent adreça: juventud@canals.es

-Per fax al número 962242319

El termini d’inscripció des del dia 15 d’abril fins al 30 d’abril de 2013.

10ª.- El jurat estarà compost per personal relacionat amb l’art que valoraran l’originalitat, la qualitat artística, la dificultat de l’execució i les tècniques utilitzades. El president del Jurado serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Canals o Regidor en qui delegue, i un tècnic de l’Ajuntament de Canals serà el Secretari del Jurado.

11ª.- Seran motiu de desqualificació del concurs:

-La realització de dibuixos fora dels espais designats per l’organització.

-L’alteració de les obres d’altres participants.

-El plagi de les obres d’altres artistes.

-La no correspondència de les obres amb el seu esbós original.

-L’incompliment del punt nº 6 de les presents bases.

12ª.- Les actuacions seran gravades i/o fotografiades i podran ser reproduïdes i/o exposades per l’Excm. Ajuntament de Canals.

13ª.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases íntegrament. L’Ajuntament de Canals es reserva la possibilitat d’anul·lar, modificar o canviar les presents bases i/o ajornar el propi concurs per causes justificades (inclemències meteorològiques o unes altres). La decisió del jurat serà inapel·lable, podent quedar un premi o diversos deserts si el jurat ho estima oportú.

14ª.- El concurs estarà dotat dels següents premis:

-1*er classificat: 300 euros

-2º classificat: 200 euros

-3*er classificat: 100 euros

-4º classificat: 100 euros

-5º classificat: 100 euros

ORGANITZA:

Regidoria d’Educació, Joventut de l’Excm. Ajuntament de Canals. Per a més informació: Telf.-96.224.01.26. Regidoria de Joventut.

COL·LABORA:

UTE-CANALS

IVAJ