Canals revisarà la baixada de l’IBI per la moció de GdC

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el preu de l’habitatge va sofrir en 2012 la seua major caiguda des de l’esclat de la bombolla immobiliària, a la fi de 2007. En el conjunt d’Espanya este any 2012 la taxa mitjana de IPV va baixar un 13,7% de mitjana si ho comparem amb l’any anterior mentre que a la Comunitat Valenciana el descens va assolir el 13,6%. Es tractava de la cinquena caiguda anual consecutiva, segons l’índex de preus d’habitatge de l’INE, ja que en 2008 aquest indicador va caure un 1,5%, en 2009 un 6,7%, en 2010 un 2% i finalment, l’índex de preus d’habitatge va disminuir un 7,4% en 2011. En total, es tracta d’una caiguda del 31,2% en el preu de l’habitatge sobre el valor de l’any 2007.

També cal considerar que les xifres ofertes pel Ministeri de Foment retornen el sector als nivells registrats en el primer semestre de 2004.

Per si no fora prou, el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, estableix que per a la determinació del valor cadastral es tindran en compte les circumstàncies i els valors de mercat, que no podran superar-se i als quals estarà referenciat.

Donades les circumstàncies a les quals ens hem referit anteriorment i les males perspectives que s’albiren per als propers anys, Gent de Canals va creure necessari i just sol·licitar a la Direcció Regional del Cadastre la revisió dels valors dels immobles i solars urbans del terme municipal de Canals adequant-los a aquestes noves circumstàncies, tot això baix la prèvia guia i supervisió dels tècnics municipals. La resta de Grups Polítics del Consistori Municipal han vist també imprescindible recolzar aquesta proposta votant per unanimitat la moció de GdC.

No obstant això, en el cas que la Direcció Regional del Cadastre no atenguera la nostra proposta, l’Ajuntament, de forma extraordinària, hauria d’iniciar els tràmits en la C. I. d’Hisenda per reduir el tipus del valor dels immobles i solars en sòl urbà de manera que puguen resultar efectius en l’exercici 2014.