El TSJ desestima el recurs presentat per Recisa contra COR

  • Amb aquesta sentència es tanquen els procediments oberts contra el procés de licitació i adjudicació del projecte de gestió del Consorci

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, amb data 30 de maig, ha dictat sentència per la qual “desestima el recurs d’apel·lació interposat per Recisa contra la sentència 198/2012, de data 11 de maig de 2012”. Aquesta sentència, que ara ha sigut ratificada pel TSJ, desestimava “el recurs especial interposat contra els plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Generals aprovades per a regir la licitació convocada per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a l’adjudicació del projecte de gestió de residus urbans del consorci”. A més, la sentència “imposa els costos de la present instància a la part recurrent” i assenyala que “contra aquesta sentència no cap recurs algun”. Amb aquesta sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es tanquen tots els procediments administratius oberts contra el procés de licitació i adjudicació del projecte de gestió de COR. Dotze sentències dels jutjats del Contenciós Administratiu i del TSJ han ratificat el procediment de licitació i adjudicació seguit per COR.

La fallada del TSJ considera que Recisa, empresa adjudicatària de la gestió del Pla de Minimització de Residus en la Vall d´Albaida en 2001, en la seua apel·lació a la sentència de 2012 “reitera els seus arguments i aquests ja han sigut contestats en la Sentència apel·lada”. I afig que “l’apel·lant es limita a discrepar de la conclusió a la qual arriba la jutge d’instància, i no estant d’acord amb aquesta conclusió, reitera els arguments que exposa en la seua demanda”.

El TSJ afig que “la sentència recorreguda no incorre en cap vici, ni substancial, ni adjectiu o processal, doncs deixa clar els arguments que utilitza per a desestimar el plantejat”. Per al president de COR, Vicente Parra “amb aquesta nova sentència, la justícia segueix ratificant la netedat del procediment seguit per COR i que actualment el Pla de Minimització al que apel·la la Vall D´Albaida no existeix”. En aquest sentit, Parra afig que “el PIR i el Pla Zonal marcats per la Generalitat són els responsables de la gestió dels residus urbans, per la qual cosa Recisa i la Mancomunitat estan gestionat actualment els seus residus de manera il·legal”.

El Pla Zonal és l’instrument d’ordenació dels residus

Cal recordar que la sentència de maig de 2012 desestimava tots i cadascun dels arguments presentats per Recisa en els quals sol·licitava la nul·litat de la licitació i la convocatòria d’un nou procediment en considerar, entre altres motius, que aquest plec suposava la vulneració de l’article 22 dels Estatuts del Consorci en el qual s’estableix que es respectaran els acords signats prèviament per les entitats locals consorciades per a la prestació dels serveis de valorització i eliminació. En aquest sentit, la sentència, del Jutjat del Contenciós Administratiu numero 1 de València, determinava al maig de 2012 que “en l’actualitat, 10 anys després, no pot executar-se aquest contracte per vulnerar les previsions del Pla Zonal i del PIR, per resultar incompatible el projecte de 2001 amb la vigent ordenació territorial en matèria de residus”. A més, assenyalava que “el Pla Zonal constitueix l’instrument d’ordenació de les instal·lacions de tractament i eliminació de residus en l’àrea a la qual afecta, amb la finalitat de complir amb l’objectiu de l’adequada gestió dels residus, resultant d’obligat compliment, per aquest motiu davant la impossibilitat d’execució de l’Acord de 2001 no s’estima infringit l’article 22 dels Estatuts”.