Incentivació econòmica i austeritat al plenari de Xàtiva

Després de l’aprovació de les passades sessions, el plenari d’ahir va entrar en matèria amb la proposta del Grup Municipal Bloc-Compromís per a la transmissió d’informació per part dels regidors i regidores representants del Ple en òrgans col·legiats. Des d’aquest grup es va demanar que “aquestes persones reten comptes al ple, ja que les seues decisions afecten a l’ajuntament i a la ciutat”, una proposta amb molts punts d’unió amb els diferents partits.

El grup d’Esquerra Unida es va mostrar “totalment d’acord ja que va amb la filosofia democràtica” i van demanar “anar més enllà, volem que se debatisca i se consensue en les comissions o plenaris”. Per la seua banda, Roger Cerdà des del PSPV va afirmar que aquest és un “camí positiu per a incrementar la transparència i comunicació” i van demanar que “no sols quede clara la postura del nostre representant, sinó de tot l’Ajuntament”.

Així, el Partit Popular va presentar una esmena per donar compte d’aquesta informació en la corresponent comissió informativa i va matissar que en l’actualitat “sí que és fàcil accedir a aquesta informació”. Aquest punt es va aprovar amb tots els vots a favor.

Seguidament es va passar a la dació de compte de l’informe tresoreria-intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat en el quart trimestre de l’exercici 2012, una llei que marca la data màxima de pagament de 42 dies. En aquest sentit, Ramón Vila, regidor d’hisenda, es va marcar com a objectiu de “complir amb la legalitat abans de que acabe la legislatura”.

Plenari 2013-02-08 Així, Vila va destacar que “aquest informe posa damunt la taula l’esforç de l’ajuntament per afrontar aquest pendent de pagament” i va reconèixer que “encara queda faena per fer, però amb el compromís de tots els components es treballa per cobrir les necessitats de la ciutadania, ja que nosaltres sabem governar amb menys recursos”.

Miquel Lorente, portaveu d’EU, va afirmar que “l’Ajuntament incompleix la llei novament amb una mitjana de pagament de més de 230 dies”. Així mateix, va destacar que al seu partit volen parlar “d’austeritat ben entesa i hem trobat factures incompletes amb despeses innecessàries i sobrecostos que ens han portat a aquest estat d’endeudament”.

Des de Compromís es va ressaltar que “estem en la mateixa situació que els últims mesos, incomplint reiteradament la llei de morositat, pagant quan i a qui se vol i amb una falta de control absoluta en quan a l’entrada de factures i el pagament de les mateixes”.

El grup socialista va recordar que “s’incompleix la llei a pesar d’haver demanat 11 milions d’euros per al pagament de factures, amb una evolució a pitjor ja que s’incrementem els dies respecte al trimestre anterior” i va deixar clar que aquest informe “diu que no es fan les coses com es correspon”.

Per finalitzar amb el punt, Alfonso Rus va afirmar que “eixos 11 milions s’han demanat perquè ens els deuen” i va recordar que “únicament una obra que s’ha realitzat en aquesta ajuntament, la Ciutat Esportiva, ja ha costat 11 milions. De tot l’altre que s’ha fet, no deguem res. Se deuen 900.000 euros en factures en el últim trimestre, i aquest Ajuntament paga amb una mitjana de menys 90 dies”. Així, es va mostrar orgullós per “haver aconseguit tots aquests convenis amb les administracions” i va recordar que quan ens els paguen “el deute baixarà un 50%”.

El següent punt en l’orde del dia venia marcat per la dació de compte de l’informe de la Sra. Interventora sobre el compliment del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Xàtiva.

Per a Miquel Lorente “és injust i no podem concebre que es gasten als ajuntaments per a rescatar als bancs. No tenim perquè pagar uns deutes que no ens corresponen per els interessos que tenim”. Per aquest motiu es va instar a “saber quin és el capital que es paga injustament” i va demanar que aquests diners “no vaguen per a pagar interessos sinó a l’economia real”.

Per la seua banda, Cristina Sunyer va considerar que aquest “és un Pla imposat que no té la necessitat de conèixer realment les necessitats personals i econòmiques” mentre que Roger Cerdà va afirmar no tindre “res a dir” perquè “vostres mateix demostren que el que diem quan es va aprovar de que no anaven a complir amb el Pla, ha passat”. Per al portaveu socialista, el govern popular “canvia d’opinió en funció del vent” i va definir el pla d’ajust com a “paper mullat”.

En el seu torn de rèplica, Ramón Vila va cifrar l’estalvi total d’aquesta mesura de 985.000 euros i va destacar que “el compliment d’aquest pla està més que provat en aquest exercici” i va afirmar que “els resultat són més favorables que els previstos inicialment, tot i que hi ha mesures que encara no s’ha posat en marxa”. Així, per al regidor d’hisenda aquest és un “Pla real i seriós sense imposar mesures dràstiques per al ciutadà” i va agrair als seus companys que “hagen sabut racionalitzar els seus gestos”.

Seguidament es va passar l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals de recollida de fem i obertura d’establiments al Pla Municipal d’incentivació de l’economia local.

EU i PSPV van coincidir en que la roda de premsa va ser “partidista i populista i antidemocràtica perquè no és just enterar-nos per la premsa” d’aquesta iniciativa. Lorente va afirmar que és “la major mostra de debilitat que ha tingut Alfonso Rus en aquests anys” i va reclamar “recollida selectiva i fiscalitat verda” i un incentiu per als comerciants que “dia a dia sostenen aquest sector a Xàtiva

Plenari 02 - 2013Per la seua part, Cerdà va atribuir aquestes modificacions “a les més de 5000 persones que han signat en contra de la taxa de residus”, mentre que Cristina Sunyer es va mostrar “sorpresa” ja que “fa un mes no ens va acceptar aquestes modificacions”. A més, la portaveu de Compromís es va mostrar en contra de “compartir partides de crèdits no disponibles, retalls en partides necessàries i un canvi fonamental que 15 dies abans s’havia aprovat”.

Un altre dels punts que es va aprovar va ser l’acord i l’anex entre l’Ajuntament de Xàtiva i el Registrador Titular del Registre de la Propietat de Xàtiva a efectes de la comunicació prevista en l’article 254.5 de la Llei Hipotecària. Tots els grups van destacar que qualsevol iniciativa que agilitzara aquest accés era positiu i únicament Esquerra Unida es va abstindre per no estar d’acord amb la forma que es va presentar aquesta mesura.

On si es mostraren a favor, en aquesta ocasió coincidint tots els grups, va ser en l’aprovació inicial del reglament d’ús dels horts socials. Miquel Lorente va agrair el treball de la comissió “per tirar endavant una proposta molt beneficiosa per al conjunt de la ciutadania”, una comissió que “seguirà comptant amb el suport i col·laboració per segur treballant en aquesta línia” del grup Compromís i que el PSPV va definir com a “exemple de com es deuen fer les coses”. Vicent Parra, regidor de parcs i jardins, va valorar el treball realitzat i va se “convidar als col·lectius i persones individuals a participar”.

Passant ja al torn de les mocions, en primer lloc es va presentar per part del Grup Municipal Bloc-Compromís sobre “Seguretat en els Centres Educatius”. Des d’aquest partit es va solicitar al Consell de la Generalitat un informe tècnic de prevenció per garantir la seguretat als centres educatius de Xàtiva per la inspecció tècnica centres d’aquests espais.

Des d’Esquerra Unida es va mostrar d’acord perquè “les retallades en educació deterioren l’ensenyament i el propi estat dels centres”, així com el grup socialista, des d’on s’entén que “l’educació dels nostres fills s’ha de dur a terme amb les màximes garanties”. El Partit Popular va veure “positiva” la proposta i la va recolzar, recordant amb diferents dades totes les actuacions dutes a cap pel grup en aquests anys.

En següen lloc, es va debatre la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida sobre els “minijobs” presents al Pla la d’ocupació que Miquel Lorente va qualificar de “esclavisme fomentat des d’una institució pública ja que vulneren la justícia social i és un retorn al segle XIX”. Compromís va alertar del procés de contractacions digitals per “la facilitat del PP per a contractar amics i simpatitzants” i Roger Cerdà va concloure ressenyant que aquests minijobs “destrueixen actualment llocs de treball a Alemanya, país que els du a terme des de fa 10 anys”.

El grup Popular va atribuir aquesta moció a “una rabieta política” i va demanar “una oportunitat per a un pla creat amb diners de Xàtiva per als xativins”. Així, María José Masip va dir que es tracta “d’un programa especial i una via de respir per a famílies amb menys recursos” i va assegurar “un servei d’elecció totalment transparent i que ningú treballarà per baix del salari mínim”.

Finalment, es va votar en contra de la urgència en la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Unida a favor d’una gestió sostenible dels residus i també va quedar rebutjada la moció presentada pel PSPV per a la reducció del tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.