La Diputació rebaixa en 1,8 milions la taxa als ajuntaments per la gestió tributària

  • La Corporació que presideix Jorge Rodríguez redueix a 309 consistoris i ens locals el preu de la recaptació d’impostos 

La Diputació de València que presideix Jorge Rodríguez ha reduït en 1,8 milions d’euros la taxa que paguen 309 ajuntaments i entitats locals per la recaptació d’impostos, a través del Servei de Gestió Tributària (SGT) de la Corporació provincial. Aquesta quantitat és la resultant de disminuir un 25% la taxa pel cobrament, en període voluntari, d’una sèrie d’impostos, entre ells l’IBI, l’IAE o el de Vehicles de Tracció Mecànica.
De la recaptació total de 7.059.683 euros corresponent a 2015, la Diputació haguera deixat de percebre més d’1.700.000 euros, que és la quantitat que es rebaixarà als ajuntaments enguany en aplicar la reducció en el pagament de la taxa.
Jorge Rodríguez ha destacat la importància d’aquesta mesura engegada des de l’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar, ja que la intenció és “ajudar als municipis al fet que tinguen una major liquiditat, ja que al final eixos diners que deixen de pagar en la cessió de la recaptació d’impostos es queda en els ajuntaments”.
En la llista d’ens locals adherits al SGT de la Diputació, la major parteix ajuntaments, també s’inclouen altres organismes com a comunitats de regants, entitats de sanejament d’aigües o consorcis de prevenció d’incendis.
Aquest Servei de Gestió Tributària consta de tres parts diferenciades. D’una banda la gestió d’eixos tributs, per un altre la recaptació en període voluntari, i en tercer lloc la fase executiva, en la qual es cobren els recàrrecs i interessos de demora. Els ens locals poden sol·licitar els tres serveis o algun d’ells de forma independent, així com la gestió i recaptació de tots els impostos o d’alguns en concret. 

Compliment del Pla Econòmic Financer
La valoració dels efectes que aquesta modificació de la taxa pot tenir sobre el pressupost de 2016 es quantifica en un màxim d’1.800.000 euros, dins dels marges d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa previstos en el Pla Econòmic Financer aprovat en el ple de la Diputació de València.
Per al pressupost de 2017 i següents, l’informe de l’Oficina Pressupostària provincial deixa clar que les despeses s’hauran d’ajustar amb la nova previsió d’ingressos per a complir amb l’estabilitat pressupostària. Quant a contractes i convenis de col·laboració que puguen afectar a les despeses i ingressos públics, hauran de sotmetre’s de forma estricta al compliment de la sostenibilitat financera. 
Respecte a l’estabilitat pressupostària, la capacitat de finançament previst en el pressupost d’enguany, dins del Pla Econòmic Financer, és d’una mica més de 34 milions d’euros, mentre que en 2017 serà d’una mica més de 39 milions d’euros.