L’Alcúdia de Crespins bonifica l’impost de Béns Immobles a les famílies nombroses

  • Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost els que ostenten aquesta condició

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins segueix amb el seu compromís d’abaratir els impostos i aplicar polítiques socials a les persones més necessitades d’aquesta població i com a mesura anuncia la bonificació de Béns Immobles a les famílies nombroses.

Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost els que ostenten la condició de famílies nombroses en la data de meritació corresponent al període impositiu d’aplicació i respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual familiar, per les quanties anuals que a continuació s’indiquen:

Família nombrosa de tres fills, o de dos si se li ha reconegut la condició de família nombrosa en aplicació de la normativa: Si el valor cadastral de l’habitatge és inferior a cent mil euros el vint per cent de bonificació en la quota íntegra de l’impost o si el valor cadastral de l’habitatge és igual o superior a cent mil euros el quinze per cent de bonificació en la quota íntegra de l’impost.

Família nombrosa de quatre fills: Si el valor cadastral de l’habitatge és inferior a cent mil euros el trenta per cent de bonificació en la quota íntegra de l’impost o si el valor cadastral de l’habitatge és igual o superior a cent mil euros el 25% de bonificació en la quota íntegra de l’impost.

Família nombrosa de cinc o més fills: Si el valor cadastral de l’habitatge és inferior a cent mil euros el quaranta per cent de bonificació en la quota íntegra de l’Impost o si el valor cadastral de l’habitatge és igual o superior a cent mil euros el trenta-cinc per cent de bonificació en la quota íntegra de l’impost.

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa, document que identifique l’immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral.

L’alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna i el seu equip de govern, atenen així a aquesta gran demanda social d’acostar l’Ajuntament als seus veïns i dotar-los de millores que vagen en benefici de les famílies més desprotegides i que necessiten del suport d’aquesta Institució.