Promoció Econòmica convoca la selecció d’un ADL i un administratiu

  • Les places es convoquen amb caràcter d’interinitat i pel procediment de concurs-oposició

L’Ajuntament ha iniciat un procés d’oferta pública d’ocupació per a un agent de desenvolupament local (ADL) i una plaça d’administració general, ambdues amb caràcter d’interinitat. Des del passat dilluns 25 figuren publicades les bases d’aquesta convocatòria a la web municipal (http://blog.xativa.es/). Els nous treballadors s’integraran en el departament de Promoció Econòmica, àrea que depèn del tinent alcalde Miquel Lorente.

La plaça d’ADL és a jornada completa, desenvolupant funcions relacionades amb l’execució de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Xàtiva en matèria de promoció econòmica. Per presentar-se a aquesta oferta cal estar en possessió del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, títol de grau o equivalent, a més d’acreditar el nivell mitjà de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies, que és el proper dissabte 30 de gener. Les instàncies també estan disponibles a la web municipal.

Pel que fa a la plaça d’administratiu, s’exigeix estar en possessió del títol de batxiller superior o equivalent, del nivell elemental de valencià o en estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Ambdós processos de selecció consten d’una fase d’oposició, amb un examen que suposarà el 60% de la nota total, i d’una altra fase de concurs de mèrits, que tindrà un pes del 40% en la puntuació final.