Xàtiva preveu una pressió fiscal de 477 euros per a 2013

Eixint al pas del ball de xifres en plenaris anteriors, la Presidència de la Corporació va sol·licitar que s’esclarira la pressió fiscal que suporten els ciutadans de Xàtiva.

Així, segons dades de la Sindicatura, en 2010 la xifra era de 646 euros/habitant. El mateix informe de la Sindicatura destaca que en la interpretació del ràtio han de tenir-se en compte que el capítol 3 té ingressos de caràcter no tributari que poden distorsionar el resultat.

Si es realitzen els ajustos necessaris perquè el ràtio mostre dades més fiables, el resultat obtingut amb drets reconeguts nets corresponents a l’exercici 2011 és:

-Cap. 1: Impostos IBI, vehicles, plusvàlua, IAE: 11.284.346, 90 euros.

-Cap. 2: Impost construccions: 186.653,95 euros.

-Cap. 3: taxes i preus públics de directa aplicació als veïns de Xàtiva: aigua, fem, llicències, guals, conservatori, clavegueram, etc.: 3.291.061,02 euros.

Açò fa un total de 14.761.061,90 euros per 30.346 euros, donant com a resultat de pressió fiscal en el passat 2012 de 486,43 euros/habitant.

Així mateix, de cara a enguany es preveuen en el capítol 1: 12.352.100 euros, en el capítol 2: 142.100 euros i en el capítol 3: 2.582.900, una disminució que respon a la diferència de la taxa de fem i de grua.

Amb açò, pel total de 15.077.100 euros al que cal ajustar la diferència entre pressupostos inicials i drets reconeguts nets, disminueix al voltant de 600.000 euros, quedant una xifra final de 14.474.016 euros. Ajuntant aquestes dades, la previsió per a enguany, mantenint la xifra d’habitants de Xàtiva de l’anterior any, seria de 477 euros/habitant.