Xàtiva s’integrarà al ‘Sistema VioGén’

  • La Junta Local de Seguretat ha aprovat aquesta setmana acollir-se a un sistema informàtic impulsat pel Ministeri d’Interior que pretén millorar les mesures de protecció a les víctimes de violència de gènere

L’Ajuntament de Xàtiva, per part de la Junta Local de Seguretat, iniciava aquesta setmana els tràmits per integrar-se dins del Sistema VioGén.

El Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén), de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, es va posar en funcionament el 26 de juliol del 2007, en compliment de l’establert en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, “de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere”.

Entre els objectius d’aquests sistema destaca la possibilitat d’aglutinar a les diferents institucions públiques que tenen competències en matèria de violència de gènere. La meta principal és integrar, en un sistema informàtic, tota la informació d’interès que s’estime necessària i fer predicció del risc. Atenent al nivell d’aquest risc, gràcies a VioGén es podrà realitzar seguiment i protecció a les víctimes en tot el territori nacional. Així mateix, es podrà efectuar una labor preventiva, emetent avisos, alertes i alarmes, a través del “Subsistema de Notificacions Automatitzades”, quan es detecte alguna incidència o esdeveniment que puga posar en perill la integritat de la víctima.

VioGén busca, finalment, establir una tupida xarxa que permeta el seguiment i protecció de forma ràpida, integral i efectiva de les dones maltractades, i dels seus fills i filles, en qualsevol part del territori nacional.

Tant l’Ajuntament de Xàtiva com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat són conscients de la gravetat i persistència de les infraccions penals comeses en l’àmbit familiar i, més concretament el de la violència de gènere; per aquest motiu consideren necessari aprofundir en les mesures de protecció de les víctimes a través d’una adequada coordinació de les actuacions entre ambdues administracions, amb la finalitat de prevenir i evitar els riscos existents de noves agressions.

En aquest context, resulta fonamental disposar d’un registre amb la informació que permeta realitzar un seguiment individualitzat de les circumstàncies d’aquestes víctimes i de l’evolució del risc en el qual es trobe.

Ara, una vegada s’aprove la incorporació definitiva de Xàtiva a aquest sistema, els tècnics del Ministeri i de l’Ajuntament adequaran els sistemes informàtics per permetre les connexions necessàries i la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior proporcionarà la formació necessària perquè els nous usuaris del Sistema coneguin el seu contingut i funcionament.

Posteriorment, està prevista la constitució d’una comissió tècnica de seguiment, integrada per tres representants de cadascuna de les parts per atendre les incidències i arbitrar i desenvolupar les mesures i actuacions que resulten necessàries

Creació al 2006

En consonància amb la necessitat de millorar l’eficàcia en la protecció de les víctimes, el Consell de Ministres del 15 de desembre de 2006 va aprovar un “Catàleg de mesures urgents en la lluita contra la violència de gènere”. Entre aquestes mesures, destacava la creació d’una nova base de dades comú per a les Forces i Cossos de Seguretat que, des d’aquest moment, permetera tindre coneixement permanent de les circumstàncies de les víctimes per realitzar una valoració del risc objectiu de patir noves agressions i adoptar les mesures de protecció  adequades.

En compliment d’aquesta iniciativa, el Ministeri de l’Interior desenvolupava una aplicació informàtica que donava suport al “Sistema de Seguiment Integral dels casos de Violència de Gènere” i que constituïa un instrument bàsic per a integrar la informació policial, judicial i penitenciària sobre dit fenomen i les seues circumstàncies, que possibilitara i garantirà el necessari seguiment i coordinació de les actuacions posades en marxa per la protecció de les víctimes. A partir d’aquest moment també es pot realitzar la valoració del nivell de risc de noves agressions, per a graduar les respostes i les mesures policials de protecció i proporcionar aquesta informació als diversos operadors que intervenen en la protecció institucional.

Donat que la protecció policial a les víctimes correspon a totes les Forces i Cossos de Seguretat (estatals, autonòmics i locals) en l’àmbit de les seues competències, la integració del Sistema requereix la incorporació al mateix de totes elles i permet a les policies locals accedir en mode de consulta, així com introduir i modificar les dades significatives per valorar el risc i la protecció de les víctimes en el seu àmbit territorial.